AKTUALNOŚCI

NEWS

inFAIR współorganizuje z Polskim Stowarzyszeniem Informatyki Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i CZIiTT PW drugą edycję Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”.
Odbędzie się ona w Warszawie w dniu 14 czerwca 2018 roku.

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami. Jest ona skierowana głównie do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, instytucji administracji publicznej oraz sektora dostawców innowacyjnych usług i rozwiązań technologicznych.

Image
Image
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia:
  • systemy informatyczne w zarządzaniu środowiskiem,
  • informatyka w monitoringu środowiska i udostępnianiu informacji o jakości środowiska,
  • systemy informacji przestrzennej,
  • inteligentne miasta i zrównoważony rozwój,
  • metody statystyczne, modelowanie i prognozowanie procesów zachodzących w środowisku,
  • rozwiązania informatyczne w ocenie ryzyka zdrowotnego związanego z jakością środowiska,
  • systemy informatyczne wykorzystywane dla podnoszenia efektywności energetycznej,
  • informatyka w procesach adaptacji do zmian klimatu,
  • Business Intelligence i Data Minig w ochronie środowiska.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia można naleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Informatyki Środowiska: http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje
inFAIR with the Polish Environmental Informatics Society, the Institute of Environmental Protection - National Research Institute and the Department of Building Installations, Hydrotechnics and Environmental Engineering of the Warsaw University of Technology co-organize the second edition of the  Conference "Information Technology in Environmental Protection and Management".
It will take place in Warsaw on June 14 2018.

The main goal of the conference is to present the solutions in the field of design, implementation and use of information systems for environmental protection and management. The conference is a platform for exchanging experiences between practitioners and theoreticians. It is addressed mainly to representatives of scientific and research units, public administration institutions and the sector of suppliers of innovative services and technological solutions.

More information about this event can be found on the website of the Polish Environmental Informatics Society: http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje
Image
©2019 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR