AKTUALNE I ZREALIZOWANE PROJEKTY


CURRENT AND COMPLETED PROJECTS

Nazwa projektu:
Wykonanie rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport za rok 2018.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

kwiecień 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac realizowanych przez inFAIR obejmuje, między innymi:
 • wykonanie ocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2018, zgodnie z informacjami zawartymi w "Wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w wstrefach za rok 2018 zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, na podstawie obowiązujacego prawa krajowego i UE",
 • wykonanie oceny w module OR bazy danych JPOAT2,0,
 • opracowanie raportu wojewódzkiego z wynikami oceny rocznej.
Nazwa projektu:

Zapewnienie wsparcia merytoryczno-technicznego i konsultacji w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy IOŚ-PIB a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska pt. „Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2019 roku".

Zamawiający:
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image

Okres realizacji:

rok 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac realizowanych przez inFAIR obejmuje, między innymi:
 • nadzór techniczno-informatyczny oraz merytoryczny nad funkcjonowaniem krajowej bazy danych monitoringu jakości powietrza JPOAT2,0,
 • wsparcie techniczne i konsultacje dla użytkowników systemu JPOAT 2,0 w WIOŚ i GIOŚ,
 • nadzór nad prawidłowym raportowaniem danych bieżących na serwer Europejskiej Agencji Środowiska i serwer czeski, a także inne serwery, jeżeli zaistnieje taka potrzeba (zgodnie z cz. E2a zał. II decyzji 2011/850/UE),
 • opracowanie zestawień informacji i danych zawartych w krajowej bazie JPOAT 2,0 oraz dokumentów ( m.in. w zakresie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w skali kraju za rok 2018),
 • opracowanie części zbiorczego raportu krajowego z wyników oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez WIOŚ za rok 2018, dotyczących łącznych wyników oceny w kraju oraz sytuacji przekroczeń wartości kryterialnych,
 • opracowanie części raportu „Jakość powietrza w Polsce za rok 2018 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”,
 • opracowanie części zbiorczego raportu krajowego z pięcioletniej oceny jakości powietrza (2014-2018);
 • opracowania części raportu problemowego na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w roku 2018,
 • udzielanie konsultacji dla WIOŚ w zakresie wykonywania rocznej oceny jakości powietrza,
 • przetworzenie zbiorów danych zawartych w krajowej bazie JPOAT 2,0 zgodnie z wymaganiami zał. II ww. decyzji 2011/850/UE według oficjalnego schematu XSD i modelu danych udostępnionego przez Europejską Agencję Środowiska, a także wytycznych Komisji Europejskiej do tej decyzji oraz innych dokumentów i materiałów dostępnych na Portalu jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska,
 • przeprowadzenie wykładów podczas szkolenia dla WIOŚ w zakresie wykonania pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018,
 • udział w opracowaniu aktualizacji wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2018 r. zgodnie z art. 89 ustawy — Prawo ochrony środowiska,
 • udział w opracowaniu aktualizacji wytycznych do wykonania pięcioletniej oceny jakości powietrza zgodnie z art 88 ust. 2 ustawy — Prawo ochrony środowiska,
 • udział w opracowaniu aktualizacji wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r. zgodnie z art. 89 ustawy — Prawo ochrony środowiska
Nazwa projektu:
Rozwój systemu informatycznego JPOAT2,0 dotyczącego danych o jakości powietrza w latach 2017-2018 na potrzeby badania i oceny jakości powietrza wraz z dostosowaniem do wymagań prawa krajowego i UE oraz systemów udostępniania danych GlOŚ

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

czerwiec 2018 - listopad 2019

Wykonawcy:

Transition Technologies S.A.
Image
inFAIR Dominik Kobus
Image
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
Zakres prac realizowanych przez inFAIR obejmuje, między innymi:
 • wykonanie projektu zmian w raportach Business Intelligence i udział we wdrożeniu tych zmian,
 • wykonanie projektu nowych funkcjonalności w aplikacji JPOAT2,0 i udział we wdrożeniu tych zmian,
 • wykonanie projektu aktualizacji narzędzi do generowania raportów w ramach e-Raportowania (zgodnych z decyzją 2011/850/WE, wytycznymi do decyzji 2011/850/WE oraz dokumentami technicznymi Europejskiej Agencji Środowiska),
 • udział w aktualizacji narzędzi do udostępniania danych,
 • udział w usprawnieniu funkcjonowania SI JPOAT2,0 z uwzględnieniem wymagań użytkowników w WIOŚ i GIOŚ,
 • udział w rozbudowaniu SI JPOAT2,0 w zakresie danych o chemizmie opadów (wykonanie projektu i udział we wdrożeniu modułu),
 • udział w aktualizacji widoków bazodanowych na potrzeby udostępniania danych w Internecie,
 • udział w wykonaniu prac związanych z dokumentacją lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza,
 • aktualizację wskazówek do lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza uwzględniających wymogi dyrektyw 2008/50/WE, 2004/107/WE i 2015/1480 oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 • wykonanie projektu modyfikacji SI JPOAT2,0 związanych z dokumentacją stacji i wyboru lokalizacji stacji i udział we wdrożeniu modyfikacji,
 • aktualizację dokumentacji SI JPOAT2,0, w tym podręczników użytkownika i przewodnika merytorycznego dla użytkownika JPOAT2,0.
 • zapewnienie wsparcia i konsultacji w zakresie użytkowania SI JPOAT2,0 dla użytkowników w WIOŚ i GIOŚ pod względem informatycznym i merytorycznym,
 • udział w wykonaniu zestawu narzędzi do raportowania do zaawansowanej analizy danych na poziomie krajowym zgodnie z zakresem określonym w etapie
 • udział w rozbudowaniu SI JPOAT2,0 w zakresie danych z krajów sąsiednich,
 • udział w wykonaniu koncepcji w zakresie możliwości technicznych narządzi GIOŚ do wdrożenia udostępniania danych w zakresie tematu „Warunki atmosferyczne” – zał. III dyrektywy 2007/2/WE (INSPIRE) na geoportalu GIOŚ,
 • przeprowadzenie szkoleń informatyczno-merytorycznych w zakresie obsługi modułu depozycji w SI JPOAT2,0.
Nazwa projektu:
Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w latach 2016-2018. Etap IV.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji przez inFAIR:

kwiecień 2018 - grudzień 2018

Wykonawcy:

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac realizowanych przez inFAIR obejmuje, między innymi:

Zapewnienie wsparcia administratora krajowego krajowej bazy danych JPOAT 2,0:
 • nadzór nad spójnością zasobów danych za 2017 r. w bazie JPOAT2,0 i CAS i konfigurowanie transmisji danych,
 • nadzór techniczno-informatyczny oraz merytorycznym nad funkcjonowaniem bazy danych JPOAT2,0 (z wyłączeniem obsługi serwera i jego oprogramowania),
 • wsparcie techniczne i konsultacje dla użytkowników systemu JPOAT 2,0 w WIOŚ i GIOŚ,
 • nadzór nad prawidłowym raportowaniem danych bieżących na serwer Europejskiej Agencji Środowiska i serwer czeski (zgodnie z cz. E2a zał. II decyzji 2011/850/UE),
 • udzielanie konsultacji dla WIOŚ i GIOŚ w zakresie: pracy z bazą danych JPOAT 2,0 i weryfikacji danych w CAS, obsługi modułu OR w JPOAT2,0, prezentacji danych na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ i aplikacji mobilnej;

 
Opracowanie zestawień informacji i danych zawartych w krajowej bazie JPOAT 2,0 w zakresie:
 • informacji (metadanych) na potrzeby GIOŚ, na podstawie zasobów bazy,
 • wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w skali kraju za rok 2017,
 • opracowanie części zbiorczego raportu krajowego z wyników oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez WIOŚ za rok 2017, dotyczących łącznych wyników oceny w kraju oraz sytuacji przekroczeń wartości kryterialnych,
 • potrzeb raportu dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącego jakości powietrza,
 • wyników do raportu „Jakość powietrza w Polsce za rok 2017 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”,
 • udzielanie konsultacji dla WIOŚ w zakresie: wykonywania rocznej oceny jakości powietrza (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska); zaleceń dotyczące korekt i uzupełnień danych zawartych w module OR SI JPOAT2,0,

Przetworzenie zbiorów danych zgodnie z wymaganiami zał. II ww. decyzji 2011/850/UE, w zakresie
zbiorów danych B, C, D,  E1a, E1b i G z uwzględnieniem wymagań Bazy Danych Obowiązków Raportowych EAŚ (ROD), w tym:
 • przygotowanie projektów raportów zawierających informacje o granicach stref, informacje o wynikach wstępnej oceny jakości powietrza, informacje o sieciach, stacjach i stanowiskach pomiarowych, wykonanym modelowaniu matematycznym i innych metodach oceny,
 • przygotowanie meta danych dla nowych stanowisk w formacie XML/GML,
 • przygotowanie serii wyników pomiarów do przygotowania projektu raportu ze wszystkich serii uzgodnionych z GIOŚ; wprowadzenie wyników pomiarów do pliku/plików XML,
 • przygotowanie projektu raportu zawierającego wyniki modelowania wykorzystane na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza,
 • przygotowanie zestawień danych niezbędnych do przygotowania projektu raportu dotyczącego wyników rocznej oceny jakości powietrza,
 • udzielanie konsultacji dla GIOŚ w zakresie przygotowania zestawień danych w ramach tzw. „feedback” w formacie uzgodnionym z EAŚ,
 
Zapewnienie wsparcia merytorycznego GIOŚ w ramach realizowanej umowy w zakresie:
 • przeprowadzenia wykładów podczas szkolenia organizowanego przez GIOŚ dla WIOŚ w zakresie wykonywania rocznej oceny jakości powietrza z elementami obsługi bazy danych JPOAT2,0,
 • analizy materiałów opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska i inne organy UE, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza, opracowywanie opinii i uwag.
 
 
Nazwa projektu:

Analiza systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze miasta Płock w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska


Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Image

Okres realizacji:

kwiecień 2018 - lipiec 2018

Wykonawcy:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Image
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.
Image
Zakres prac:
 1. wykonanie opisu istniejącego systemu monitoringu jakości powietrza w Płocku,
 2. analiza wyników pomiarów uzyskanych na stacjach PMŚ w Płocku w okresie ostatnich 5 lat,
  • analiza mierzonych poziomów stężeń,
  • analiza zmienności czasowych (dobowych i rocznych) serii wyników pomiarów,
  • analiza stopnia korelacji wyników uzyskanych w różnych lokalizacjach,
 3. analiza dostępnych danych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Płocka,
 4. analiza dostępnych wyników modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Płocka i ich zgodności z uzyskanymi wynikami pomiarów,
 5. opis wymagań dotyczących monitoringu jakości powietrza w Płocku, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 6. przeprowadzenie wizji lokalnych otoczenia stacji pomiarowych działających w ramach PMŚ na terenie Płocka,
 7. analiza danych dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenu w obszarze lokalizacji stacji pomiarowych działających w ramach PMŚ na terenie Płocka,
  • analiza aktualnej sytuacji w zakresie zagospodarowania i wykorzystania terenu,
  • analiza zmian zagospodarowania terenu zaistniałych od czasu uruchomienia stacji pomiarowych i ich wpływu na reprezentatywność stacji.
  • analiza potencjalnych zmian zagospodarowania terenu wynikających z planowanego rozwoju infrastruktury,
 8. ocena potencjalnego wpływu lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń na ograniczenie reprezentatywności stanowisk pomiarowych na terenie Płocka,
 9. analiza dostępnych informacji dotyczących reprezentatywności funkcjonujących stanowisk pomiarowych na terenie Płocka, będących efektem innych prac,
 10. wyznaczenie potencjalnych obszarów i miejsc lokalizacji co najmniej 3 stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza w Płocku, w tym:
  1. stacji typu komunikacyjnego,
  2. stacji typu tła miejskiego w rejonie wysokich stężeń,
  3. stacji badającej wpływ zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie petrochemii na zanieczyszczenie powietrza benzenem.
 11. wyznaczenie potencjalnych obszarów i miejsc lokalizacji co najmniej 1 stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza w gminie Stara Biała badającej wpływ zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie petrochemii na zanieczyszczenie powietrza benzenem.
 
 
Nazwa projektu:

Wskazanie lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza na obszarze Mińska Mazowieckiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska


Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Image

Okres realizacji:

kwiecień 2018 - lipiec 2018

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac:
 1. analiza dostępnych danych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Mińska Mazowieckiego,
 2. analiza dostępnych wyników modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Mińska Mazowieckiego,
 3. opis wymagań dotyczących monitoringu jakości powietrza w Mińsku Mazowieckim, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 4. wyznaczenie obszarów i miejsc lokalizacji co najmniej 1 stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza stacji typu tła miejskiego w rejonie wysokich stężeń na obszarze Mińska Mazowieckiego; określenie lokalizacji (ogólne i szczegółowe) pod kątem dostępu do odpowiedniej infrastruktury: zasilenie w energię elektryczną, możliwość uzyskania zgody właściciela/zarządcy terenu, gdzie możliwe będzie prowadzenie pomiarów stężeń PM10, PM2,5, B(a)P, As, Cd, Ni, Pb w pyle PM10 za pomocą pyłomierza automatycznego i 2 poborników manualnych pyłów, a w razie możliwości za pomocą kontenerowej stacji pomiarowej dla stacji tła miejskiego w rejonie wysokich stężeń.
 
 
©2019 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR